Фулминантен


Свръхостър, бързопротичащ, мълниеносен.