Преморбиден


Предболестен, преди развитие на болестта.