Протеинорахия


Увеличаване на белтъчното съдържание в гръбначно-мозъчната течност - ликвор.