Полигенно унаследяване


Предаване в поколениято на даден признък, който се определя от съвместното действие на няколко гена.