Илеус


Чревна непроходимост - представлява нарушение в нормалното преминаване на съдържимото през чревния тракт, което може да бъде до степен на пълно спиране на пасажа. Непроходимостта може да бъде обусловена от механични и динамични причини.