Аеробен микроорганизъм


Микроорганизъм, който живее в среда, съдържаща кислород.