Акинезия


Изключителна забавеност на активните движения с почти липсваща възможност за започване на волеви двигателен акт.