Комбинирана антиретровирусна терапия – възможност за ограничаване разпространението на HIV

24 Август 2011

 

Комбинираната антиретровирусна терапия намалява репликацията на HIV 1 вируса и подобрява преживяемостта на инфектираните. Терапията води до понижаване отделянето на вирусните частици през гениталните секрети. Тъй като сексуалната трансмисия на HIV 1 корелира с нивото на вируса в кръвта и гениталния тракт, съществува хипотеза, че ранната антиретровирусна терапия може да намали сексуалното предаване на вируса.

Началото на антиретровирусна терапия при HIV 1-позитивни пациенти зависи от редица клинични и микробиологични показатели и се определя от ранните и късните усложнения и високата цена на лечението. В продължение на много години началото на терапията се е практикувало да започне, когато CD 4 клетките намалеят под 200 на кубичен милиметър, което води до опортюнистични инфекции. Ретроспективни анализи на HIV 1-позитивни пациенти предполага полза при по-ранно започване на лечението.

Проведено е клинично проучване, което изучава ролята на ранната антиретровирусна терапия в разпространението на вируса. Чрез него е установена връзката между ранната/късната антиретровирусна терапия и трансмисията на вируса при HIV 1-позитивни пациенти с постоянни сексуални партньори, които не са инфектирани. При едната част от пациентите е започната ранна антиретровирусна терапия т.е. преди понижението на CD 4 клетките и появата на опортюнистични инфекции. Установена е редукция с 89% на случаите с HIV 1 заразяване на неинфектирани партньори (процентът е в сравнение с групата двойки инфектиран/неинфектиран, при които антиретровирусната терапия е започната по-късно – след намаляване на CD 4 клетките и появяване на опортюнистична инфекция). Предполага се, че значителната разлика между двете групи пациенти се дължи на продължителната супресия на HIV 1 вируса в гениталните секрети при рано започнатата терапия.

Ранната антиретровирусна терапия като метод за ограничаване разпространението на HIV 1 е изучавана с голям интерес през последните две десетилетия. На нея се възлагат големи надежди за ограничаване на HIV 1 трансмисията за дълъг период от време.